Электронны зварот

Электронная пошта для зваротаў: polotskayartsbs@vitobl.by (з пазнакай «Дырэктару Полацкай РЦБС»).

Электронны зварот – зварот заяўніка, які паступіў на адрас электроннай пошты арганізацыі альбо размешчаны ў спецыяльнай рубрыцы на афіцыйным сайце арганізацыі ў глабальнай кампутарнай сетцы Інтэрнэт.

Электронныя звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў (далей – грамадзян), і юрыдычных асоб разглядаюцца Віцебскай абласной бібліятэкай у адпаведнасці з патрабаваннямі Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў».

Электронныя звароты, якія паступілі ў адміністрацыю Полацкай раеннай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы, падлягаюць разгляду ў парадку, устаноўленым для разгляду пісьмовых зваротаў, а менавіта не пазней за 15 дзён з дня рэгістрацыі, а якія патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі — не пазней 1 месяца.

Адказы на электронныя звароты накіроўваюцца ў электронным выглядзе на адрас электроннай пошты, паказаны ў электронным звароце, альбо ў пісьмовым выглядзе на адрас месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна або месца знаходжання юрыдычнай асобы ў выпадках, устаноўленых Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў».

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў» электронны зварот выкладаецца на беларускай або рускай мовах.

Электронны зварот грамадзяніна ў абавязковым парадку павінен ўтрымліваць:

— прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы;

— адрас месца жыхарства (месца знаходжання);

— выклад сутнасці звароту;

— адрас электроннай пошты грамадзяніна.

Электронны зварот юрыдычнай асобы ў абавязковым парадку павінен ўтрымліваць:

— поўнае найменне юрыдычнай асобы;

— месца знаходжання юрыдычнай асобы;

— выклад сутнасці звароту;

— прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) асобы, упаўнаважанай падпісваць звароты;

— адрас электроннай пошты юрыдычнай асобы.

Электронныя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:

— выкладзены не на беларускай або рускай мове;

— не ўтрымліваюць прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку, адраса месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна;

— не ўтрымліваюць поўнай назвы юрыдычнай асобы і адраса яго месца знаходжання, прозвiшча, уласнага iмя, iмя па бацьку кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты (для юрыдычных асоб);

— ўтрымліваюць тэкст, які не паддаецца чытанню;

— ўтрымліваюць нецэнзурныя або абразлівыя словы або выразы;

— падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах альбо ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў;

— ўтрымліваюць пытанні, якія не адносяцца да кампетэнцыі дзяржаўнай установы культуры «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»;

— прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;

— пададзены паўторны зварот, калі ён ужо быў разгледжаны па сутнасці і ў ім не ўтрымліваюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці;

— з заяўнікам спынена перапіска.

Адказы на электронныя звароты накіроўваюцца ў электронным выглядзе на адрас электроннай пошты, паказаны ў электронным звароце, альбо ў пісьмовым выглядзе на адрас месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна або месца знаходжання юрыдычнай асобы ў выпадках, устаноўленых Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў «.

Электронное обращение

Электронная почта для обращений: polotskayartsbs@vitobl.by (с пометкой «Директору Полоцкой РЦБС»).

Электронное обращение – обращение заявителя, поступившее на адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной рубрике на официальном сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет.

Электронные обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – граждан), и юридических лиц рассматриваются Витебской областной библиотекой в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Электронные обращения, поступившие в администрацию Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, подлежат рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений, а именно не позднее 15 дней со дня регистрации, а требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 1 месяца.

Ответы на электронные обращения направляются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в электронном обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства (места пребывания) гражданина или места нахождения юридического лица в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» электронное обращение излагается на белорусском или русском языках.

Электронное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать:

– фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы;

– адрес места жительства (места пребывания);

– изложение сущности обращения;

– адрес электронной почты гражданина.

Электронное обращение юридического лица в обязательном порядке должно содержать:

– полное наименование юридического лица;

– место нахождения юридического лица;

– изложение сути обращения;

– фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, уполномоченного подписывать обращения;

– адрес электронной почты юридического лица.

Электронные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если:

– изложены не на белорусском или русском языке;

– не содержат фамилии, собственного имени, отчества, адреса места жительства (места пребывания) гражданина;

– не содержат полного наименования юридического лица и адреса его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения (для юридических лиц);

– содержат текст, не поддающийся прочтению;

– содержат нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;

– подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений;

– содержат вопросы, не относящиеся к компетенции государственного учреждения культуры «Полоцкая районная централизованная библиотечная система»;

– пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;

– подано повторное обращение, если оно уже было рассмотрено по существу и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу;

– с заявителем прекращена переписка.

Ответы на электронные обращения направляются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в электронном обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства (места пребывания) гражданина или места нахождения юридического лица в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».